A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal közösen megrendezésre kerül 2021. július 1-jén Megújuló közétkeztetés nevet viselő szakmai konferenciánk, hibrid módon. A rendezvény célja a közétkeztetési ágazatot átalakító 676/2020. (XII.28.) számú, a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló Kormányrendelet gyakorlati alkalmazásának körülményeinek, az ágazat sajátos helyzetének körbejárása, gyakorlatban való alkalmazásának megkönnyítése szakemberek és tisztviselők előadásainak segítségével.

Előadóink között szerepel Dr. Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára, Dr. Bognár Lajos főállatorvos, élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár, Tóth Dávid osztályvezető úr a Nébihtől, és sok más neves szakember.

A rendezvény hibrid mivoltából adódóan lehetőség van az online csatlakozásra, a részvételi szándékot az info@vimosz.org e-mail címen kell jelezni, június 25-ig.

A rendezvény adatkezelési tájékoztatóját alább olvashatják:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ, a továbbiakban: Szervező1) és a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH, a továbbiakban: Szervező2) (Szervező1 és Szervező 2 a továbbiakban együttesen: Szervezők) közös szervezésében 2021. július 1. napján „Megújuló Közétkeztetés” címen szakmai konferencia (a továbbiakban: Rendezvény) kerül megszervezésre.

Szervezők az alábbiakban tájékoztatják a résztvevőket a Rendezvénnyel kapcsolatban történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel (a továbbiakban: Infotv.) összhangban.

Rendezvény helyszíne: Corvin Hotel Budapest (1094 Budapest, Angyal u. 31.)

Online megjelenés: regisztrációt követően megküldött linken keresztül

A Rendezvényen való részvétel díjmentes, azonban regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Rendezvény meghívójában szereplő info@vimosz.org e-mail címen (a továbbiakban: E-mail) lehetséges.

A regisztráció során a Rendezvényen részt venni kívánó személy az alábbi adatait köteles megadni:

– cégnév (amennyiben cég képviseletében regisztrál)

– név

– e-mail cím

Résztvevő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a regisztráció során. A Szervezők kizárják felelősségüket a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Szervezők a résztvevő által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért. A Szervezők jogosultak törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosultak a résztvevő adatainak valódiságát a regisztráció során és a Rendezvény helyszínén ellenőrizni.

 1. Értelmező rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Érintett: a info@vimosz.org e-mail címen a Rendezvényre regisztráló személy (résztvevő), illetve a Rendezvényen előadást tartó személy;
 • Online felület: a Szervező1 által üzemeltetett E-mail, ahol a résztvevő regisztrálni tud a Rendezvényre (info@vimosz.org).
 1. Általános rendelkezések

E-mailen az regisztrálhat, akit a Rendezvényre meghívtak.

A Rendezvényen megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Szervező1 adatkezelőnek minősül.

A regisztrálók által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért a regisztrálók felelnek, azért a Szervező1 a felelősségét kizárja.

A Szervező1 bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A Szervező1 az adatkezelési tájékoztató módosítását megküldi a regisztrálók által megadott e-mail címre.

A jelen adatkezelési tájékoztató a https://vimosz.org/megujulo-kozetkeztetes-rendezveny/ linken folyamatosan elérhető.

A regisztrálókat kérjük, hogy olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót!

 • Szervező1 által kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, módja, időtartama
 1. Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak:

 

 1. a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 2. b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése);
 3. c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése);
 4. d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: Létfontosságú érdek);
 5. e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: Közérdek);
 6. f) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek).

 

2. A személyes adatok kezelése regisztráció során

 1. Regisztráció

E-mail útján lehetőség van a Rendezvényen való részvételi szándékot regisztrálni. Magánszemélyek, illetve jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek) számára is lehetőség van regisztrálni. A nem természetes személy regisztráló nevében csak a szervezet képviseletében jogszabály, közhiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni (képviselni) jogosult személy jogosult regisztrálni. A nem természetes személy képviseletében eljáró természetes személyek személyes adatokat adnak meg a szervezet regisztrálása során. Az így kezelt személyes adatok:

Kezelt adatok típusa Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Név Érintett (nem természetes személy esetén a képviseletében eljáró magánszemély) A Rendezvényre való regisztráció

Rendezvényen való részvétel biztosítása

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Érintett hozzájárulása

 

Regisztráció törlése

(hozzájárulás visszavonása)

E-mail cím Érintett (nem természetes személy esetén a képviseletében eljáró magánszemély) Portálon való regisztráció

Szolgáltatás teljesítése

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Érintett hozzájárulása Regisztráció törlése

(hozzájárulás visszavonása)

 

Érintett a fenti adatokat E-mail útján adja meg, amely megküldésre kerül a Szervező1részére és ezeket az adatokat Szervező1 kezeli. Az elvégzett regisztráció szükséges a Rendezvényen való részvételhez. A szolgáltatások teljesítéséhez szükség van a fenti kapcsolattartási adatokra. A résztvevő adatait a regisztráció törléséig, de legfeljebb a Rendezvény végét követő 2 évig tárolja a Szervező1.

Az érintett hozzájárulása önkéntes, mivel a regisztráció tevőlegesen az adatainak E-mail-en való megküldésével történik.

 1. Kapcsolatfelvétel

 

Amennyiben az Érintett telefonon vagy e-mailen felveszi a Szervező1-el a kapcsolatot, úgy az érintett által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Szervező1. Az adatkezelés célja, hogy a Szervező1 meg tudja válaszolni az érintett kérdéseit. A Szervező1 a kapcsolatot naplózza. Az érintett hozzájárulása önkéntes, mivel a kapcsolatfelvétel tevőlegesen történik. Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott.

 1. Előadások megtartása

 

A Szervezők a Rendezvényt – figyelemmel a COVID-19-re, hibrid formában – személyesen és online formában szervezik. A Rendezvényt, illetve a Rendezvényen megtartott előadásokat élőben közvetítik az online csatlakozók számára (streaming szolgáltatás), valamint a Szervező1 videófelvételen rögzíti az előadásokat és a hozzászólásokat. Az így kezelt személyes adatok:

Kezelt adatok típusa Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama, törlés időpontja
Név Érintett A Rendezvényre való előadás megtartása

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonása, de legfeljebb a Rendezvényt követő 5 évig
Lakcím Érintett A Rendezvényre való előadás megtartása

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonása, de legfeljebb a Rendezvényt követő 5 évig
E-mail cím Érintett A Rendezvényre való előadás megtartása

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonása, de legfeljebb a Rendezvényt követő 5 évig
Képmás Érintett A Rendezvényre való előadás megtartása

Videófelvétel készítése az előadásról

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Érintett hozzájárulása

 

Rendezvényt követő 5 évig

(hozzájárulás visszavonása)

Hang(felvétel) Érintett Rendezvényen való előadás megtartása

Videófelvétel készítése az előadásról

GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Érintett hozzájárulása Rendezvényt követő 5 évig

(hozzájárulás visszavonása)

 1. Az adatkezelő és adatfeldolgozók

A III. pontban meghatározott adatok adatkezelője a Szervező1:

Név: Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ)

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék (Magyarország)

Cégjegyzékszám: 01-17-001366

Adószám: 19655543-2-43

E-mail cím: info@vimosz.org

A Szervező1 részéről az érintett adataihoz a Szervező munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

Az adatfeldolgozók

 

Az érintettek adatainak kezeléséhez, tárolásához, a Szolgáltató különböző vállalkozásokat vesz igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést köt. Az alábbi adatfeldolgozók végzik az érintett adatainak feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve és címe (székhelye) Adatfeldolgozás célja Adatfeldolgozással érintett adatok köre
Visual Europe Production Kft. (3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) Rendezvény (konferencia) rögzítése (streaming szolgáltatás) A III. 2. a) és c) pontban megjelölt adatok
Outlook Tárhelyszolgáltatás A III. 1. pontban megjelölt adatok

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az esetlegesen USA székhelyű adatfeldolgozók tekintetében az érintetteket az alábbi esetleges adattovábbítási kockázatokról tájékoztatjuk, összhangban az Európai Unió Bíróságának a Privacy Shield kezdeményezéssel kapcsolatban hozott, C-311/18. sz. (Data Protection Commissioner kontra Facebook Ireland Ltd, és Maximillian Schrems) ítéletével:

 • nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás megfelel a GDPR előírásainak,
 • nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás betartja az adatbiztonsági előírásokat,
 • nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás megfelelő védelmi szintet biztosít a személyes adatok kezelésére,
 • nem biztosítható, hogy az adott vállalatra alkalmazandó jogszabályok biztosítják az alapvető szabadságjogokat és a személyes adatok védelmét,
 • nem biztosítható, hogy az adott vállalat felett létezik-e hatékony és független adatvédelmi felügyeleti hatóság vagy szerv, amely a vállalkozás adatkezelését ellenőrzi,
 • nem biztosítható, hogy az adott vállalkozás országa betartja a személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit,
 • nem biztosítható, hogy az érintett az adott vállalkozásra alkalmazandó jog alapján és országában megfelelően és hatékonyan tudja gyakorolni adatvédelmi jogait.

A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Szervező1 a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerint kezelt adatok által sem automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást nem végez.

 1. A Szervező1 által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A Szervező1 tiszteletben tartja az általa üzemeltetett online felületek látogatóinak, felhasználóinak a jogszabályban meghatározott jogait.

A Szervező1 szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Szervező1 az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. A Szervező az érintettek III. pontban meghatározott személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra használja.

A Szervező1, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a GDPR, az Infotv. rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályoknak és jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeli, és azokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A Szervező1 bizonyos esetekben – így különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Szervező1 érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, bírósági és egyéb hatósági határozatok alapján – kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik –, illetve az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető adatait.

A Szervező1 mindent megtesznek annak érdekében, hogy az érintettek adatainak kezelése és feldolgozása a hatályos jogszabályokban meghatározott védelemben részesüljenek, amely érdekében a Szervező1 biztonsági rendszert működtet.

 1. Személyes adatok védelme

 

A Szervező1 eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

 • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
 • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
 • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
 • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

A Szervező1 megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket az érintett személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

Ennek megfelelően a Szervező1 egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

 • Érintettet megillető jogok

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján az érintett jogosult arra, hogy:

 1. kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
 2. kérje a személyes adatainak helyesbítését,
 3. kérje a személyes adatainak törlését,
 4. kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
 5. tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
 6. kérje az adathordozhatóságot,
 7. tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),
 8. visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.
 1. a) Hozzáférési jog

Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.

Érintett jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhet az adatkezelő az érintettől, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthat fel a további másolatokért.

 1. b) A helyesbítéshez való jog

Érintett jogosult kérni az adatkezelőtől, hogy az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. Az adatkezelés céljától függően érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, adatkezelő pedig köteles törölni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben adatkezelő további szolgáltatásokat nem tud nyújtani érintett részére.

 1. d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az adatkezelő megjelöli az érintett személyes adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhet.

 1. e) A tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti az adatkezelőtől, hogy a továbbiakban ne kezelje személyes adatait.

Ezen felül, ha érintett személyes adatait jogos érdek alapján kezeli a Szervező1, érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az vonatkozó személyes adatainak e célból történő kezelése ellen.

Továbbá érintett jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

 

 1. f) Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt a Szervező1 akadályozná.

 1. g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az érintett személyes adatainak kezelése hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva vagy E-mailen indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha érintett visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan Szervező1-nek adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem, vagy csak részben tudja a Szervező1 biztosítani a kért szolgáltatásokat.

 

 1. h) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Haérintett úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1125, Magyarország, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

 • Kapcsolattartás

Amennyiben az érintett adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni kívánja a jogait, vagy panaszt kíván benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail címre küldött levélben fordulhat a Szervező1 erre kijelölt munkatárásához. Ezen túlmenően az alább megadott címekre postázott levél formájában is felkeresheti a Szervező1-et.

E-mail: info@vimosz.org

Levelezési cím: Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B épület 3. emelet

 

 1. Egyéb rendelkezések

Adatvédelmi incidens esetén a Szervező1 a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást vezet ezekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatja róla.

Az adatkezelő az online felületeit, valamint az azokon közölt információkat rendszeresen ellenőrzi, és minden megtesz annak érdekében, hogy az információk frissek és valódiak legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál az online felületeken, amelyek már nem aktuálisak. A Szervező1 az ilyen információkért anyagi felelősséget nem vállal.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. június 21. napjától hatályos.